Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BoHorses

E-mail: contact@bohorses.nl
Website: bohorses.nl


 

Definities

 1. BoHorses: BoHorses, gevestigd te Tielonder KvK nr. 236779205B01.
 2. Klant: degene met wie BoHorseseen overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BoHorsesen klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BoHorses.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 Artikel 2 – Prijzen

 1. Alle prijzen die BoHorseshanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die BoHorseshanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BoHorses te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door BoHorseseen totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. BoHorsesis gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BoHorsesde klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. BoHorsesheeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BoHorsesprijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BoHorsesop te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Artikel 3 – Betalingen en betalingstermijn

 1. BoHorsesmag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BoHorsesde klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. BoHorsesbehoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. BoHorsesmag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant moet declaraties binnen 7 dagen  na factuurdatum aan BoHorsesbetalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BoHorsesde klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. BoHorsesbehoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BoHorsesgerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BoHorses.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BoHorseszijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BoHorsesop de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BoHorses, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BoHorseste betalen.

 

 

 

Artikel 6 – Recht van reclame 

 1. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht 

 1. Een eenmaal aangeschaft product of dienst kan niet worden geretourneerd.

 

Artikel 9 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Eventueel aangeschafte producten zijn exclusief bezorgkosten en worden in rekening gebracht voor de consument

Artikel 10 – Vergoeding retourkosten 

 1. Eventueel aangeschafte producten zijn exclusief bezorgkosten en worden in rekening gebracht voor de consument


Artikel 11 – Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Artikel 12 – Retentierecht 

 1. BoHorseskan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van BoHorses heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan BoHorses.
 3. BoHorsesis nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 13 – Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BoHorses te verrekenen met een vordering op BoHorses.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. BoHorsesblijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van BoHorses op grond van wat voor met BoHorses gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan BoHorseszich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien BoHorseseen beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BoHorses het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Artikel 15 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij BoHorses, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft BoHorseshet recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan BoHorseskan tegenwerpen.

 

Artikel 16 – Levertijd 

 1. De door BoHorsesopgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van BoHorses.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij BoHorsesniet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Artikel 17 – Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 18 – Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 19 – Verpakking en verzending

 1. BoHorses is niet aansprakelijk voor beschadigingen, verzending en bezorging blijft ten alle tijden het risico van de klant.

 

 

Artikel 20 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van BoHorsesdie bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van BoHorsesde polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 21 – Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 22 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BoHorsesenkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

 

Artikel 23 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. BoHorsesvoert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. BoHorsesheeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BoHorsestijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BoHorsestijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 24 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan BoHorses.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BoHorsesde betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BoHorsesredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 25 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen BoHorsesen de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant BoHorsesschriftelijk in gebreke stellen. 

 

Artikel 26 – Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 48 uur voor de afgesproken ingeplande les. Na die 48 uur vind er geen terugbetaling meer plaats. Een door BoHorses gegeven cursus kan kosteloos worden opgezegd met een termijn van een 7 dagen na de geinde betaling, de klant krijgt dan 100% router. Na 7 dagen volgt er nog een terugbetaling van 50% van het aanbetaalde bedrag tot uiterlijk 14 dagen na de betaling die is ontvangen door Bo Horses. Na de 14e dag vind er geen retourbetaling meer plaats.

 

Artikel 27 – Vrijwaring

 

De klant vrijwaart BoHorses tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BoHorses geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 28 – Klachten

 1. De klant dient een door BoHorsesgeleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BoHorsesdaarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen BoHorsesuiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat BoHorsesin staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BoHorsesgehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 29 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BoHorses.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BoHorsesook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 30 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als BoHorses een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BoHorses verschuldigd zijn.

 

Artikel 31 – Aansprakelijkheid BoHorses

 1. Door deelname aan een cursus, training, les en andere producten van BoHorses geschiedt altijd op eigen risico. BoHorses kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letsel of schade wat hieruit ontstaat.

 

Artikel 32 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 33 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. BoHorsesis gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BoHorseszoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 34 – Ontbinding door overmacht vanuit Bo Horses

 1. Mocht BoHorses niet aan haar les/cursus kunnen voldoen, zal er tijdig een nieuwe datum worden ingepland. Kosten worden niet geretourneerd.

 

 

 


Opgesteld op 24 maart 2023.